sudoku.lo.olecko.pl

Regulamin Powiatowego Konkursu
SUDOKU LUBIĘ TO!

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, III klasy gimnazjalnej i szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu oleckiego.
 2. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku, a partnerami są Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.
 3. Cele konkursu:
  • popularyzowanie łamigłówek liczbowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
  • przewidywanie oraz dostrzeganie związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania,
  • kształtowanie umiejętności dobrego współzawodnictwa,
  • osiąganie zadowolenia z osiągniętego sukcesu, jakim jest samodzielne rozwiązywanie łamigłówek,
  • podnoszenie świadomości własnego stylu uczenia się (kompetencja kluczowa - umiejętność uczenia się),
  • propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 4. Przebieg konkursu:
  • Konkurs jest rozgrywany w czterech kategoriach:
   1. klasy I – III SP
   2. klasy IV – VI SP,
   3. klasy VII - VIII SP i klasy I szkoły ponadpodstawowej,
   4. klasy II - IV szkoły ponadpodstawowej.
  • i składa się z dwóch etapów:
   • I etap (szkolny) odbywa się w macierzystej szkole,
   • II etap (finał) ma miejsce w siedzibie organizatora – I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
   • Etapy Diagramy Czas trwania
    I - szkolny 1 - łatwy, 2 – średnie , 1 - trudny 45 minut
    II - finał 1 - łatwy, 1 – średni, 2 - trudne 45 minut
  • Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim co najmniej 5 uczniów w danej kategorii.
  • W każdym diagramie będzie sumowana liczba poprawnie wypełnionych pól. Jeśli uczeń rozwiąże bezbłędnie diagram, otrzymuje premię w postaci dodatkowych punktów odpowiednio do poziomu trudności łamigłówki: łatwe – 5 punktów, średnie – 10 punktów, trudne – 20 punktów.
  • Uczniowie wypełniają diagramy ołówkiem, a dopiero na samym końcu długopisem. Pola wypełnione nieczytelnie będą uznawane jako błąd.
  • Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu i zasadami oceniania rozwiązań.
  • Do finału przechodzi 3 uczestników z każdej kategorii, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w swojej szkole.
  • Jeśli uczestnicy etapu szkolnego lub finału zdobędą taką samą liczbę punktów przewidziana jest dogrywka. (Jeden zestaw trudny rozwiązywany do 15 minut).
  • Uczestnik zgodę na umieszczenie danych osobowych uczniów na stronie www.sudoku.lo.olecko.pl oraz ich przetwarzanie na potrzeby organizacji konkursu, w tym w systemach informatycznych potwierdza oświadczeniem (załącznik nr 1), w którym dodatkowo zawiera się sformułowanie dotyczące klauzuli informacyjnej (załącznik nr 1a).
  • Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników, zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby organizacji konkursu (załącznik nr 2). Uczestnik ma prawo wglądu w siedzibie szkoły do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych, które jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
 5. Harmonogram:
  • Wyłonienie szkolnych koordynatorów konkursu i przesłanie (dostarczenie) deklaracji udziału szkoły w Konkursie do dnia 12 grudnia 2020 r. na adres koordynatora:

   szkoły koordynatorzy
   szkoły podstawowe z:
   Judzik, Kowali Oleckich, Sokółek, Stożnego, Świętajna, Wieliczek, SP nr 1 w Olecku
   Katarzyna Kalejta, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościuszki 20, 19-400 Olecko, mail: kasia.kalejta@interia.pl
   szkoły podstawowe z:
   Babek Oleckich, Gąsek, Kijewa, SP nr 2,3,4 z Olecka, STO w Olecku
   Marta Kulbacka, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Słowiańska 1, 19-400 Olecko, mail: marta_kasia27@wp.pl
   szkoły ponadpodstawowe Barbara Domysławska, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościuszki 29, 19–400 Olecko, mail: barbaradom25@wp.pl

   Na kopertach prosimy umieścić dopisek: Powiatowy Konkurs SUDOKU LUBIĘ TO!.

  • Etap szkolny odbędzie się: 21 stycznia 2021 r.
  • Przesłanie lub przekazanie do dnia 28 stycznia 2021 r. przez szkolnych koordynatorów listy uczniów zakwalifikowanych do finału wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na adres:

   Elżbieta Guziejko
   I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
   19 – 400 Olecko
   ul. Kościuszki 29.

   Na kopertach prosimy umieścić dopisek: Powiatowy Konkurs SUDOKU LUBIĘ TO!.
   lub na adres e-mail: ela.guziejko@gmail.com

  • Finał odbędzie się w siedzibie organizatora: I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w dniu 25 lutego 2021 r. o godzinie 9:30.
  • Ogłoszenie wyników: 25 lutego 2021 r. na stronie www.sudoku.lo.olecko.pl
  • Szkolni koordynatorzy Konkursu zgłoszonych szkół otrzymują wcześniejszy dostęp do diagramów i odpowiadają za zachowanie ich w tajemnicy do momentu, aż staną się jawne.
 6. Nagrody:
  • Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca z każdej kategorii: mistrz sudoku, I wicemistrz sudoku i II wicemistrz sudoku.
  • Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy.
 7. Jury:
  • Elżbieta Guziejko – nauczyciel matematyki w  I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku – przewodnicząca i koordynator konkursu.
  • Barbara Domysławska – nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku – koordynator w szkołach ponadpodstawowych.
  • Marta Kulbacka – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Olecku -  koordynator w klasach VII - VIII szkół podstawowych i klasach I szkół ponadpodstawowych.
  • Katarzyna Kalejta – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku - koordynator w szkołach podstawowych (klasy IV – VI).
  • Halina Matwiejczyk – nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku - koordynator w szkołach podstawowych (klasy I – III).


 8. Wraz z regulaminem konkursu załączona jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Regulamin do pobrania


Załącznik 2 do regulaminu